Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Lever du i Kristus?

Uttrycket ”i Kristus” är väl känt bland oss troende. Men vad innebär det egentligen?

Gud har utvalt oss i Kristus

Ef 1:3-4
3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

När det står ”utvalt oss i honom” så betyder det att Fadern har bestämt att det är genom Jesus som vi blir räddade och helgade.

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig

Arken – en bild på Jesus

Genom arken räddades Noa och hans familj från den förstörelse som Gud sände över jorden. Vi kan läsa om det i 1 Moseboken kapitlen 6 – 7. Arken är en profetisk förebild på Jesus, som kom för att vi skulle räddas från evig undergång.

Leva i arken eller utanför?

Folket hade ett val. De kunde gå in i arken, och räddas, eller stanna utanför. Till sist stängde Gud dörren (1 Mos 7:16), och då var det för sent att börja fundera på att gå ombord. På samma sätt finns möjligheten att ta emot Jesus som sin Frälsare, och leva i honom, men det kommer en dag när det är för sent att göra det valet.

Livet utanför arken

Luk 17:26-29
26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar.
27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.
28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

Det finns ett liv ”utanför arken”, dvs. utanför det liv som Gud vill att vi ska leva i tro på Jesus. Ovanstående bibelställe talar om att äta, dricka, köpa, sälja, plantera och bygga, med andra ord det vardagliga livet. Är allt detta fel? Nej, men det blir fel om det får gå före att leva som Gud vill. Vi behöver söka Guds rike först och främst.

Tråkigt liv ”ombord på arken”?

När Noa och de andra gick ombord på arken, tänkte de då att det var tråkigt att lämna livet därute? Det står inget om det, men vi kan vara säkra på att de tänkte mest på att Gud ville rädda dem.

Är livet i Kristus tråkigt jämfört med livet i världen? Nej, och åter nej. Vi har fått så många välsignelser i Kristus så vi borde aldrig sluta att jubla.

Vi har fått liv

2Tim 1:1 (1917)
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel – sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus

Vi har fått evigt liv med Gud, i Kristus, och vi har fått ett liv som är värt att leva även här på jorden.

Vi har blivit förlåtna

Ef 4:32
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er

Det är i Kristus som vi har blivit förlåtna.

Evig härlighet

1 Petr 5:10
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus …

Vi är kallade till evig härlighet i Jesus Kristus.

Den himmelska världens andliga välsignelser

Ef 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

I Kristus har vi också blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Har vi fattat vilken rik skatt detta innebär?

Vad innebär det att vara ”i Kristus”?

Vi ska nu se på tre aspekter av vad det innebär att vara i Kristus:

  • Ha gemenskap med Jesus
  • Tillhöra en lokal församling
  • Ha en auktoritetsposition

1. I Kristus – Gemenskap med Jesus

Att vara ”i Kristus” innebär att vara i gemenskap med honom. Vi är kallade leva i gemenskap med Jesus, och inte ha en fot ute i världen. Hur hade gått för Noa och hans familj om de sprungit omkring utanför arken, när Gud stängde dörren?

Vinstocken och grenarna

När vi talar om gemenskapen med Jesus ska vi titta på bibelstället där Jesus talar om vinstocken och grenarna.

Joh 15:1-6
1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.
2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.
3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.
4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.
6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Låt oss allra först konstatera att det finns en allvarlig konsekvens av att inte förbli i Jesus. När det talas om grenarna så talas det om sådana som varit i vinstocken, dvs. haft liv genom Jesus. Det talas om oss troende. När en gren, en troende, inte förblir i Jesus (i Kristus), så säger han att de torkar och slutligen bränns de upp. När vi lämnar gemenskapen med Jesus torkar vi andligt, och riskerar att brännas upp i den eviga elden.

Joh 15:6
Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Tack och lov finns det, så länge vi lever här på jorden, en möjlighet att komma tillbaka till Jesus.

Hur förblir vi i Jesus?

Nu ska vi se på något mycket intressant. I vers 10 förklarar Jesus hur vi förblir i honom, dvs. lever i Kristus.

Joh 15:10
Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek

Att förbli i Jesus är alltså, enligt honom själv, att göra som han säger. Sedan talar han i samma andetag om vad det är han vill att vi ska göra.

Joh 15:12
Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er

Jag vet inte vad du har tänkt att det menas med ”i Kristus”, men här förklarar Jesus själv att det innebär att älska sina syskon.

Att vara ”i Kristus” är att älska sin broder och syster

Vi kanske tänker att vi behöver älska Jesus mer och mer, och ha en allt starkare upplevelse av honom. Jesus säger: ”Älska varandra!”

Corrie Ten Boom

Den nu avlidna holländska damen Corrie Ten Boom, hamnade i koncentrationsläger under andra världskriget. Hon överlevde, och fick åka över hela världen och berätta om sina upplevelser och om sin tro. I en intervju som gjordes på 70-talet tillfrågades hon om hon alltid kände sig stark under tiden i lägret. Hon svarade att hon fick kämpa för att kunna älska de tyska vakterna. Kan du se henne där i lägret, ropande till Gud att han ska hjälpa henne att älska dem som gjorde livet till ett helvete för fångarna? Gud svarade henne, och gav henne den kärleken.

Gal 5:6
Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek

Tjuven försöker stjäla din gemenskap med Jesus

Tjuven, han som vill stjäla, slakta och döda (Joh 10:10) jobbar på högtryck för att stjäla din gemenskap med Jesus. ”Ja, men jag kommer aldrig att lämna Jesus”, kanske du säger. Betänk då att Jesus själv säger att förutsättningen att förbli i honom är att älska dina syskon. Tjuven kommer och vill ”hjälpa” dig att tänka att du har rätt att vara bitter, och rätt att vägra förlåta dem som gjort dig illa. Att du dessutom skulle få kärlek till dessa människor ser du kanske som en total omöjlighet. Utifrån din egen förmåga kan det också verkligen vara omöjligt, men inte för Gud. Kommer du ihåg Corrie Ten Boom, som vi nyss nämnde. Hon ropade till Gud att hon skulle få kärlek till vakterna, och hon blev bönhörd. Frågan är: Är du beredd att ropa? Till den frågan hör en annan fråga: Vill du förbli i Jesus?

2. I Kristus – i församlingen

Den andra aspekten av att vara i Kristus är att vi tillhör en lokal församling. Församlingen är Kristi kropp, och hur skulle man kunna vara ”i Kristus” om man väljer att ställa sig utanför hans kropp?

Ef 1:22-23
22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen,
23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Nu kanske någon invänder att man kan tillhöra den universella församlingen, och inte den lokala, men glöm då inte att den lokala församlingen är en lem i kroppen.

Rom 12:4-5
4 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift,
5 så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

3. I Kristus – vår andliga auktoritetsposition

Slutligen ska vi också se på vår andliga position som en aspekt av att vara i Kristus.

Jesus sitter på Faderns högra sida, i en position högt över hela den onda andevärlden.

Ef 1:20-21
20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

Vi har också denna andliga position, i Kristus.

Ef 2:6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

Olika mognadsnivå i Kristus

Paulus konstaterade att korintierna var spädbarn i Kristus, dvs. de var i Kristus men på en låg mognadsnivå.

1 Kor 3:1
Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.

När Paulus talar till Timoteus, som han ser som en Gudsman, uppmanar han honom att bli allt starkare i Kristus.

2Tim 2:1 (1917)
Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus.

Oavsett hur långt, eller kort, vi har kommit i Kristus, så finns det alltid mer för oss.

Välsignelser ”i Kristus”

Låt oss se lite mer på välsignelsen av att vara i Kristus.

Filem 1:6 (1917)
Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.

Vi behöver inse ”hur mycket gott vi har i Kristus” – i gemenskapen med honom.

Fil 4:19 (1917)
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Gud har allt vad vi behöver – i gemenskapen med Jesus.

Fil 4:6-7
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Vi bevaras i gemenskapen med Jesus.

Förföljelse i Kristus

Vi måste förstå att detta att vara i Kristus inte bara handlar om välsignelser. Det finns också ett lidande.

2 Tim 3:12
Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas

Ser du att det står att ALLA som vill leva i Kristus kommer att förföljas? Då är det så härligt att läsa versen före:

2 Tim 3:11
… Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig.

Vi får lida förföljelser, men vi räddas ur dem alla.

Till sist

1 Petr 5:10
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit

Vi är kallade till ett liv, och en evig härlighet, i Kristus. Låt oss aldrig glömma att i den kallelsen ingår det att vi ska älska varandra.

2011/06/11 - Posted by | Återblicken, predikan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: