Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Den andliga striden

Jesus – offerlammet och stridsmannen

2 Mos 15:3
HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn

Vi behöver se Jesus inte bara som offerlammet, utan också som stridsmannen. Han kom till jorden första gången som offerlammet, för att ge sig själv som ett offer för vår skull, men när han kommer andra gången kommer han att komma som stridsmannen.

Upp 19:11-14, 19
11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.
12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv.
13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”.
14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg.

19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

Herren Sebaot – änglaarméernas Gud

Uttrycket Herren Sebaot finns på flera ställen i bibeln. Sak 4:6 är ett av dem.

Sak 4:6 (1917)
Då talade han och sade till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot

Vad många kanske inte tänker på, när de läser ovanstående vers, är att uttrycket Herren Sebaot står för ”Härskarornas Gud”. En engelsk bibelparafras använder uttrycket ”Änglaarméernas Gud”, och det är en spännande tolkning.

Att Gud använder sig av en änglaarmé anar vi bl.a. i bibelns berättelse om striden mot filisteerna i Refaimdalen.

2 Sam 5:22-24
22 Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen.
23 När David då frågade Herren, svarade han: ”Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står.
24 Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.”

Vad tror du det var för ett marscherande i trädtopparna? Änglaarmén.

Vi behöver vända om till härskarornas Gud

Sak 1:3
Säg därför till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot

Vi behöver vända om till härskarornas Gud i vårt land. Allt för länge har fienden fått tona ner vikten av att Kristi kropp tar den andliga striden, och resultatet har blivit förödande.

Vår verkliga fiende

Vilka är då våra fiender? Guds ord har svaret.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna

Det är inte människor som är våra egentliga fiender, utan vi strider mot den onda andevärld som bl.a. använder människor som sina redskap till att göra oss illa.

Guds makt i oss som tror

Ef 1:19
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror ….

hur oerhört stor hans makt är

Det är Guds makt det handlar, inte vår. Alltför ofta tittar vi på vår makt, och riskerar att bli uppgivna i striden, men när vi ser på Guds makt inser vi att ingenting kan stå emot den.

Hur oerhört stor hans makt är i oss

Guds makt finns i oss, men det förutsätter att vi väljer att ta emot Jesus som vår Frälsare.

hur oerhört stor hans makt är i oss som tror

Vi tar emot Jesus i tro, men vi måste också fortsätta att leva i tro. Tron är en förutsättning för att Guds makt ska flöda ut från oss. Vi måste stå emot tvivel och fruktan som vill stjäla vår tro, om inte Guds möjlighet att agera med sin kraft genom oss ska begränsas.

Positionen på Faderns högra sida

Jesus sitter just nu på Faderns högra sida, över den onda andevärlden och över alla namn som kan nämnas.

Ef 1:20-21
20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

Vi som har tagit emot Jesus sitter, andligt sett, med honom på Faderns högra sida.

Ef 2:6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

Vår andliga auktoritetsposition är alltså också, precis som Jesu position, över den onda andevärlden och över alla namn som kan nämnas.

Han som är i oss är större

1 Joh 4:4
… ty han som är i er är större än den som är i världen.

Guds makt i oss, är hur mycket större som helst jämfört med djävulens. För att få rätt proportion på maktförhållandet behöver vi bara konstatera att Gud är evig, medan djävulen är skapad.

Ett annat exempel på skillnaden i makt finner vi i Uppenbarelseboken, där det står om hur djävulen fängslas inför tusenårsriket.

Upp 20:1-2
1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.
2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.

Det är inte Fadern eller Jesus personligen som griper djävulen. Det räcker med en ängel för att fängsla honom.

Vi har fått makt att stå emot fiendens hela välde

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er

Det Jesus säger, att vi har fått makt att stå emot fiendens HELA välde, är så oerhört stort att det är svårt att ta till sig fullt ut. Många troende anser att det är fel att ens tala om djävulen, och undviker striden för att inte utmana de onda andarna i onödan. Och hela tiden är sanningen den att vi har fått auktoritet att stå emot fiendens hela välde.

Att strida är att förlösa den helige Andes kraft

Jes 59:19
Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten

I grundtexten finns ingen kommatering, utan den är ett senare påfund. Därför kan vi frimodigt flytta på kommatecknet och läsa Jes 59:19 på följande sätt:

… När fienden bryter fram, lik en flod skall HERRENS Ande driva honom på flykten

Den helige Ande ska komma lik en flod och driva fienden på flykten. Det kommer att ge respekt för Jesu namn och Guds närvaro. Varifrån kommer då den helige Andes flod? Det visade Jesus oss.

Joh 7:38-39
38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Jesus visar oss att den helige Ande ska strömma fram från de troendes innersta, och vi läste i Jes 59:19 att den strömmen ska driva fienden på flykten.

Församlingen – Guds maktdemonstration

Gud demonstrerar sin makt genom församlingen, samlingen av de troende, de som den helige Andes ström flödar ut ifrån.

Matt 16:18
Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Det står att helvetes portar inte ska få makt över ”den”, dvs. över församlingen. Men det handlar inte om vilken församling som helst, utan om den församling som Jesus får bygga. Jesus säger: ”… på denna klippa skall jag bygga min församling”. Församlingar som byggs på mänskliga idéer och traditioner, istället för utifrån lydnad för vad den helige Ande uppenbarar, kommer inte att kunna demonstrera Guds makt. Men det kan, och ska, de församlingar göra som Jesus får bygga.

Ef 3:10
Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen

När Guds makt flödar ut från den levande Gudens församling, får andefurstarna känna av Guds vishet.

Ledarskapets betydelse

När vi ändå talar om församlingen, så låt oss också konstatera vikten av ett fungerande ledarskap. Det finns de som påstår att det inte behövs några ledare, men det är inte sant. 2 Mos 17:11-13 är ett profetiskt exempel på ledarskapets betydelse i församlingen.
Fiender, amalekiterna, anföll Guds folk. Mose skickade Josua och hans manskap att strida mot fienden, men själv gick han, tillsammans med Aron och Hur, upp på en höjd. Där stod han med lyfta händer.

2 Mos 17:11
Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.

När Moses händer sjönk, så hjälpte det inte hur skickligt Josua och folket stred. Fienden fick övertaget. Men när Mose höll upp händerna, fick fienden backa. Det visar oss hur viktigt det är att ledaren gör sin tjänst.

2 Mos 17:12-13
12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner.
13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.

Aron och Hur kritiserade inte sin ledare för att han blev trött, och de började inte prata om att klara sig utan honom. I stället stöttade de Mose så att han kunde fullborda sitt uppdrag. Detta ledde till att fienden besegrades.

Vikten av förtröstan

Vi talar om den andliga striden, och om faktorer som är viktiga för att den ska bli segerrik. Förtröstan är en av dessa faktorer.

1 Krön 5:20
De fick hjälp mot dem, så att hagariterna och alla som var med dem gavs i deras hand. De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

Förtröstan, dvs. tro, förlöser Guds ingripande. Det är inte våra behov som sätter Gud i rörelse, utan vår tro.

Trons och kärlekens betydelse

Vi har just konstaterat att det är viktigt med tro i den andliga striden. Men tron måste vara kopplad till kärlek.

Gal 5:6
Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek

Om vi ser på grundtexten skulle vi kunna säga att tron får sin energi från kärleken. Tro utan kärlek är kraftlös.

Vikten av att vara uthållig

Ps 18:38
Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem.

I den andliga striden behöver vi vara uthålliga. Vi kan inte börja strida, för att sedan försöka slippa ifrån striden för att få lugn och ro. David vände inte tillbaka förrän fienderna var besegrade.

Våra stridsvapen

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

De vapen, som Gud har gett oss till striden, har makt. Men de måste användas. Det är de ”vapen vi strider med” som har makt. Oanvända vapen är inget hot mot fienden.

Seger i striden förutsätter underordnande under Gud

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Vi kan inte förvänta oss att fienden ska fly från oss, om vi gör uppror mot Gud och hans Ord. Vi behöver underordna oss Guds vilja om via ska ha framgång i striden.

Viktigt att vi får ett hat mot fienden

Guds ord lär oss att vi inte ska hata våra mänskliga fiender. Men, våra verkliga fiender, den onda andevärlden, behöver vi hata intensivt.

Ps 139:21-22
21 Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem
som står dig emot?

22 Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.

Ju starkare vi hatar fienden, ju mindre är risken att vi kompromissar med fienden.

Låt oss tala om fyra sätt att reagera på fiendens attacker.

1. ”Nää, nu är jag attackerad igen”
Den reaktionen handlar helt och hållet om personen själv.

2. ”Jesus hjälp mig!”
Här vänder sig personen åtminstone till Jesus, men inte mot fienden.

3. ”Försvinn, i Jesu namn!”
Här har det hänt något. Personen har börjat använda sin auktoritet mot fienden.

4. ”Det ska du få ångra, du ande som attackerade! Jag binder dig i Jesu namn!”
Den här reaktionen har en helt annan glöd i sig. Det finns en vrede som riktar sig mot fienden.

Vi behöver be den helige Ande att hjälpa oss

  • att älska människorna mer
  • att hata fienden mer

Inte bara försvar – utan förändring

Jer 1:10
Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera

Vad är det som vi uppmanas att ”rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva”? Det är djävulens gärningar vi ska fördärva. Jesus hade uppdraget att göra djävulens gärningar om intet, och han har sänt oss troende på samma uppdrag.

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Ett av vapnen, att fördärva djävulens gärningar med, är Guds Ord.

Jer 23:29
Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?

Guds folk behöver ta tillbaka det som blivit stulet

Ordspråksboken talar om tjuven, som måste ge tillbaka sjufalt.

Ords 6:31
Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus.

Tjuven, fienden, har stulit så oerhört mycket, både från människor personligen, från församlingarna och från vårt land. Det är dags att begära tillbaka!

Låt oss se på en översättning vi har gjort från bibelparafrasen the Message:

Hab 2:6-8 (The Message)
Vem tror du att du är, du som har blivit rik genom att stjäla och utpressa? Hur länge tror du att du kan klara dig undan med det? Sannerligen, hur länge tror du det dröjer innan dina offer vaknar upp, står upp och ser till att du blir offret? Du har plundrat nation efter nation. Nu ska du få smaka på din egen medicin …

Församlingen – en trygg plats i striden

Till sist ska vi se hur Levande bibeln uttrycker Sak 9:12.

Sak 9:12 (Levande Bibeln)
Kom till denna trygga plats, ni alla fångar, för det finns fortfarande hopp för er! …

Den levande Gudens församling, den stridande församlingen, blir en trygg plats, en befrielseplats, för människor som sitter fångna i allsköns elände. Det finns fortfarande hopp för dessa människor, när den onda andevärlden tvingas backa undan från dem. Låt oss ta den andliga striden för dem! Låt oss ta strid för vårt land!

2012/10/06 - Posted by | Återblicken, predikan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: