Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Församlingen behöver bli offensiv

Olika nivåer

Vi kan befinna oss på olika nivåer i vår vandring med Jesus.

  1. Jag är frälst, men lever för mina egna intressen
  2. Jag inser att det finns en fiende och försvarar mig själv
  3. Jag ser även andras problem och ber när jag känner mig berörd
  4. Jag ser andras problem och tar strid för dem
  5. Jag ser fiendens infiltration i samhället och tar strid
  6. Jag agerar utifrån uppdraget att göra slut på djävulens gärningar

Församlingen är kallad att agera på den sistnämnda nivån, dvs. utifrån uppdraget att göra slut på djävulens gärningar.

Församlingen ska göra slut på djävulens gärningar

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Han utförde det han skulle göra, och sedan sände han oss med samma kallelse.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Församlingen är sänd av Jesus till att göra slut på djävulens gärningar.

Auktoritetens betydelse

För att göra slut på djävulens gärningar måste vi använda den auktoritet som har blivit oss given.

Matt 16:19
Jag skall ge dig himmelrikets nycklar …

Nycklar är en symbol för auktoritet. När vi hyr en bostad så får vi nyckeln till bostaden. Vi har rätten, auktoriteten, att öppna dörren och gå in och bo där. Men om vi inte använder nyckeln så är den inte till någon nytta. På samma sätt är auktoriteten inte till någon nytta om vi inte använder den.

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde.

Jesus har gett oss makt. Ordet makt är en översättning av grekiskans exousía som betyder auktoritet, rättighet. Jesus har gett oss makt, auktoritet, att stå emot fiendens hela välde. Men vi måste använda oss av den auktoriteten.

Auktoritetens historia – från Adam till församlingen

Gud gav människan auktoritet på jorden

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda …”

När Gud skapade människan gav han henne rådandet på jorden. De fick med andra ord auktoritet. Den skulle de använda utifrån gemenskapen med Gud.

Adam och Eva förlorade sin auktoritet till djävulen

1 Mos 3:6
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

När Adam och Eva frestades av djävulen så var det deras auktoritet han var ute efter. De kunde ha använt den och befallt bort djävulen, men när de istället gjorde som han ville, tvärt emot Guds vilja, så förlorade de sin auktoritet. Djävulen tog över den.

Jesus tog tillbaka auktoriteten från djävulen

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Jesus, som kom för att göra slut på djävulens gärningar, kunde efter uppståndelsen triumferande konstatera att han hade fått all makt. Ordet makt är grundtextens exousía, dvs . auktoritet. Jesus tog alltså tillbaka auktoriteten från djävulen.
Lägg märke till att det var auktoriteten som Jesus tog ifrån djävulen. Djävulen kan fortsatt ställa till elände, men han har ingen auktoritet, ingen rättighet, att göra det han gör.

Jesus ger auktoritet till dem som tar emot honom

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Ordet ”rätt” i Joh 1:12 är samma grundtextord som ordet ”makt” i t.ex. Matt 28:18 och Luk 10:19, dvs. grekiskans exousía, auktoritet.

Åt var och en som tar emot Jesus ger han auktoritet. Gud har alltså inte tagit tillbaka sitt beslut att människan ska ha auktoritet på jorden, men han ger auktoriteten till dem som tillhör hans rike.

Jesus sänder oss, med den auktoritet som vi har fått, till att göra slut på djävulens gärningar

Joh 17:18
Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.

VI har inte fått auktoritet bara för att det ska vara så, utan vi har fått den med ett syfte. Vi har fått auktoritet för att vi ska stoppa honom som har förlorat sin auktoritet.

Auktoritetens grund

Det är viktigt att vi förstår grunden för att vi har auktoritet.

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Grunden är att Jesus har fått all auktoritet, och att han ger den till oss som har tagit emot honom.

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde …

Det står ”jag har gett er makt”. Jesus har den lagliga rätten att ge oss auktoritet, eftersom han har fått all auktoritet, och vi har laglig rätt till den eftersom vi har fått den av Jesus.

Eftersom Jesus HAR gett oss auktoritet, har vi auktoritet oavsett hur vi känner oss.

Auktoritet har inget med att göra hur du känner dig, hur mycket du har i plånboken, eller hur dina omständigheter ser ut. Du HAR auktoritet i vilket fall.

Auktoritetens förutsättningar

Det finns förutsättningar för att auktoriteten ska fungera fullt ut. Vi ska se på några av dem.

Auktoritet om vi har tagit emot Jesus

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi måste ta emot Jesus för att vi ska få auktoritet, eftersom han bara ger den till dem som tar emot honom.

Vi måste vara medvetna om vår auktoritet

Auktoritet är inte till nytta om vi inte vet om att vi har den, och hur vi ska använda den.

Vi har auktoritet om vi står under auktoritet

Vi har bara auktoritet så länge som vi står under auktoritet.

Luk 7:8
Jag är själv en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. När jag säger till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det, så gör han det.”

Jesus botade vid ett tillfälle en officers sjuka tjänare. Officeren förstod Jesu auktoritet. Han stod nämligen själv under auktoritet, och därför hade han auktoritet över andra. Om officeren skulle lämna armén så skulle han vara fri från sina plikter, men han skulle samtidigt förlora sin auktoritet över de underlydande.

Auktoriteten kommer i full funktion genom lydnad

Lydnad för Gud och hans ord är en viktig förutsättning för att auktoriteten ska fungera. Till och med Jesus måste välja lydnadens väg för att komma in i sin nuvarande auktoritetsposition.

Fil 2:7-9
7 … Han som till det yttre var som en människa
8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Jesus förblev lydig, och därför har Fadern gett honom namnet över alla namn.

1 Sam 15:22-23
22 Då sade Samuel: ”Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.
23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”

Saul förlorade auktoriteten på grund av olydnad.

Vi måste tro på auktoriteten

Det räcker inte att ha auktoritet. Vi måste tro på den.

När Petrus botade den lame mannen vid Sköna porten så förklarade han varför mannen blev botad.

Apg 3:16
Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

Petrus förklarade att mannen blev botad genom auktoriteten i Jesu namn, men han sa också att det var genom TRON på det namnet som miraklet skedde.

Apg 3:6
Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!”

Petrus hade tro på auktoriteten i namnet Jesus.

Auktoriteten måste användas

Det är en sak att veta att man har auktoritet, och en annan sak att använda sig av den. Det är först när vi sätter den i användning som den blir verksam.

Poliser har en världslig form av auktoritet. Tänk dig att du upptäcker ett inbrott i ditt hem. Du ringer polisen, och de dyker snabbt upp, men istället för att gripa tjuven så ställer de sig och sjunger om sin auktoritet. Visst har de auktoritet, men om de bara sjunger om den så kan tjuven fortsätta att stjäla. Det är samma sak med vår auktoritet. Det räcker inte att vi talar om den eller sjunger om den. Den är till för att användas.

Konsekvensen av brist på auktoritet

När vi inte använder vår auktoritet så tillåter vi fienden att råda. Han kommer inte att backa undan förrän vi använder den auktoritet som vi har.

Jes 59:14-16
14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.
15 Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.
16 Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in …

Precis som på Jesaja tid är det idag. Vi ser rättvisan trängas tillbaka, rättfärdigheten (församlingen) står långt borta, och sanningen vacklar i samhället. Och precis som då så förundrar sig Gud över att ingen griper in. Vi, som lever i det nya förbundet, har ju fått auktoritet att stoppa fienden, men vi gör det i så begränsad omfattning.

Vi måste förstå att situationen i vårt land är en direkt konsekvens av att församlingen inte använder sin auktoritet.

Vi har auktoritet över fiendens portar

Matt 16:18
Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Runt städerna fanns det en mur för att skydda dem från attacker, och i muren fanns det portar. Det var viktigt att försvara porten, för om fienden lyckades komma in genom den så hjälpte det inte hur höga murarna var.
Jesus sa att fiendens portar inte ska kunna stänga oss ute. Fienden ska med andra ord inte kunna hindra oss att komma in på hans domäner och ta tillbaka det han har stulit. Men om vi inte angriper porten så kommer den att förbli stängd.

Vad finns det då bakom fiendens portar?

Bakom fiendens portar finns allt det som han har kontroll över. Där finns hela länder, städer, många politiker och andra makthavare, en stor del av media, delar av sjukvård och mentalvård, delar av utbildningsväsendet, många äktenskap, många barn och ungdomar och mycket, mycket mer.

Församlingen är kallad att agera utifrån uppdraget att göra om intet djävulens gärningar, och ta tillbaka det som hamnat under hans kontroll. Fiendens portar kan inte stoppa oss, men vi måste anfalla dem. Annars kommer det ingen förändring.

Hur ska vi ta itu med fienden?

Vi ska underordna oss Guds auktoritet och använda den auktoritet vi har fått

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Vi ska inte ge fienden något tillfälle

Ef 4:27
och ge inte djävulen något tillfälle.

Vi måste ha en attityd av att inte acceptera NÅGOT som fienden gör. Vi ger djävulen tillfälle varje gång som vi inte använder vår auktoritet.

Fienden kommer att testa vår auktoritet

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Fienden har ett ”välde” (grundtextens ord är dunamis som betyder kraft, förmåga), men vi har auktoriteten (exousía). Vi har rätten på vår sida. Men, det är viktigt att vi står fasta i tro på auktoriteten.
När vi står emot fienden så kommer han att testa om vi tror på vår auktoritet. När han ser att vi är övertygade om vår auktoritet kommer han till slut att backa.

Apg 3:16
Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

1 Petr 5:9
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron

Auktoritet innebär ansvar

Vi måste förstå att vi har ett ansvar för vad vi gör med den auktoritet som vi har fått.

Luk 12:48
… Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

Vad har vi fått?

Vi har fått auktoritet att driva ut onda andar

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

Den onda andevärlden kan inte stå emot den auktoritet som Jesus har gett oss, men inget händer om vi inte använder den.

Vi har fått auktoritet att bota sjuka genom att lägga händerna på dem

Mark 16:18
… De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska

Jesus själv har sagt att människor ska bli friska när vi lägger händerna på dem i tro, men inget händer om vi inte använder oss av den möjligheten.

Vi har fått auktoritet att stå emot fiendens hela välde

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde.

Jesus har gett oss auktoriteten att stå emot fiendens hela välde. Inga onda andar, alltifrån smådemoner till andefurstar, kan övervinna oss om vi använder oss av den auktoritet vi har fått. Om vi däremot inte använder auktoriteten så kommer fienden att fortsätta att stjäla, slakta och döda. Ansvaret är vårt. Gud har gett oss möjligheten, nu är det upp till oss hur vi använder den.

Till sist

Församlingen behöver bli offensiv och använda sig av den auktoritet som har blivit den given.

Jes 59:16
Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in …

Det är dags att gripa in!

2015/02/03 - Posted by | predikan |

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: