Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Gud talar till dig genom sitt Ord

Bibeln är Guds eget ord

1 Tess 2:13
Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror.

Bibeln är Guds ord – uttalat av Gud

Jes 55:11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Bibelns budskap talades först ut av Gud. Det var där det började. Sedan förmedlades det med hjälp av den helige Ande till människor.

2 Petr 1:20-21
20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.
21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Till att börja med förmedlades budskapet muntligt genom människor, för att först senare skrivas ner och samlas till den bok som vi kallar bibeln.

Jesus och Ordet är ett

Joh 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Bibeln kallar Jesus för Ordet. Inser du att när du läser bibeln så är det som att ha Jesus närvarande?

Guds ord är evigt

Ps 119:89
För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen.

När allting svajar, och livet känns som ett gungfly, så är Guds ord en fast grund att stå på.

Matt 24:35
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Guds ord är rätt

Ps 33:4
Ty HERRENS ord är rätt …

Det finns ett tänkande att det inte finns något som är absolut rätt för alla människor, utan att det som är rätt för mig inte nödvändigtvis är rätt för dig. Det tänkandet är felaktigt. Guds ord är ALLTID rätt för ALLA. Därför behöver vi checka våra ord, tankar och handlingar mot Ordet, och när det utmanar oss så behöver vi fortfarande se det som rätt.

Vi behöver läsa bibeln

Ps 119:130
När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

Bibeln gör ingen nytta om du inte öppnar den. Det är när du öppnar den och läser i den som den ger uppenbarelse och förstånd.

Det är intressant att läsa att Ordet ”skänker förstånd”. En del människor är så förståndiga att de har svårt att tro på bibeln, men det är när vi läser bibeln som vi får förstånd.

Ps 1:1-3
1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

Vill du bära frukt för Gud? Då behöver du begrunda Guds ord, dvs. studera det, tänka på det, och tala ut det.

Ordet ger liv

Matt 4:4
Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

Guds ord, som har utgått från Guds mun, ger liv till din inre människa. Precis som du behöver mat för att din kropp ska må bra, så behöver du Guds ord för att din ande ska må bra.

Joh 6:63
Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

Vägen till lycka går via Guds ord

Ords 16:20 (1917)
Den som aktar på ordet, han finner lycka …

Vi människor söker lycka, men var söker vi den? Vi finner lycka när vi läser Guds ord.

Upprättelse genom Guds ord

Ps 119:28
Min själ gråter av bedrövelse, upprätta mig efter ditt ord.

När vi har inre sår har Gud hjälp för oss. Hjälpen finns i hans Ord.

Ps 107:20
Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.

Helgelse genom Guds ord

Jak 1:21
Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.

Guds ord har makt att frälsa din själ. ”Ja, men jag är ju redan frälst”, kanske du säger. Har du tagit emot Jesus så är du född på nytt, men du befinner dig i en helgelseprocess. Det är i samband med det som vi kan tala om själens frälsning.

Joh 17:17
Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Vi blir helgade när vi tar till oss Guds sanning, dvs. när vi tar till oss Guds Ord och behåller det inom oss.

Apg 20:32
Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

Guds ord är ett svärd

Ef 6:17
Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Guds Ord kallas för Andens svärd. Ofta tänker vi nog på svärdet som ett vapen, vilket det förstås är, men svärdet gör också något i våra liv. Simeon sa till Maria: ”Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.” (Luk 2:35).

Guds Ord, Andens svärd, har förmågan att avslöja felaktiga attityder.

Hebr 4:12
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Respekten för Guds ord måste gå före fruktan och självömkan

Ps 119:161
Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord.

När vi är under attack så frestas vi lätt att negligera Guds Ord, men det är tvärtom mycket viktigt att hålla fast vid Ordet. Vi behöver ha en sådan respekt för Ordet att vi stannar kvar i dess sanningar när prövningarna kommer.

Ords 4:4
Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud, så får du leva.

Vi behöver agera på Guds ord

Luk 6:46-49
46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?
47 Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.
48 Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt.
49 Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Här talar Jesus om skillnaden mellan att bara höra Guds Ord, och att höra det och handla efter det.

Det första vi ska lägga märke till, när det gäller liknelsen om de två husgrunderna, är att floden kom emot BÅDA husbyggena. Vi blir attackerade både när vi gör rätt och när vi gör fel. Skillnaden är om vi ska stå pall för attackerna eller inte. Det ena huset stod kvar, det andra rasade.

När vi bara hör Guds Ord, utan att agera på det, så får vi ingen stabilitet i vårt andliga liv. Det är när vi börjar handla på Ordet som vi blir stabila i vårt inre.

Guds ord kan stjälas ifrån oss

Låt oss även se på liknelsen om såningsmannen och de olika jordmånerna.

Mark 4:14
Såningsmannen sår ordet.

Gud sänder sitt budskap, det som ska växa upp och ge skörd, till oss genom bibeln.

Mark 4:16-17
16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det.
17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.

Det är bra att ta emot ordet med glädje, men vi behöver också behålla det. Det är i prövningarna som skillnaden mellan att vandra i tro och att vandra i åskådning blir tydlig. I det senare fallet har man tro när allt verkar gå bra, men när det ser ut att gå fel tappar man sin tro. Vi kan inte basera vår tro på det yttre, hur det ser ut, utan vi behöver basera den på Guds Ord.

Mark 4:18-19
18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet,
19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.

Guds Ord kan kvävas i våra liv så att vi inte bär frukt. Bekymmer, bedräglig rikedom och alla slags begär har förmågan att kväva Ordet som vi har tagit emot. Samtidigt ska det sägas att det inte är pengar i sig som är det farliga, utan begäret efter dem och risken för att ha sin trygghet i dem. Gud vill välsigna oss även ekonomiskt.

1 Tim 6:17
Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Guds Ord är en säd som Gud sår ut till oss. Om vi hör Ordet, och tar emot det, så bär vi frukt.

Mark 4:20
Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt

Vi behöver förbli i Guds ord

Joh 8:31
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,

Det är en sak att höra Guds Ord och ta emot det, och det är en annan sak att förbli i Ordet.

Joh 15:7
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Att älska Jesus är att hålla fast vid Guds ord

Hur visar du att du älskar Jesus? Vi kan säga att vi älskar Jesus, och verkligen mena det, men han har själv sagt hur han bedömer vem som verkligen älskar honom.

Joh 14:23-24
23 Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.
24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Jesus säger att vi visar honom kärlek när vi håller fast vid hans bud, dvs. Guds ord.

2 Joh 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud …

1 Joh 2:3-5
3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.
4 Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.
5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

Tecken och mirakler är Guds bekräftelse av Ordet

Vi vill se tecken och mirakler ske mycket mer, men hur når vi dit? Guds Ord har svaret.

Mark 16:20
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Gud bekräftar sitt ord genom tecken och under.

Apg 14:3
Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.

Hur ska vi få se mer tecken och under? Genom att predika Guds Ord.

Det är Guds ord som ska ha framgång

Apg 6:7
Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Nya testamentet talar på fem ställen om framgång. På ett ställe används det i negativt sammanhang. PÅ de fyra andra ställena talas det om framgång för Guds Ord.

Tala i enlighet med Guds ord

1 Petr 4:11
Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord …

Det står att vi ska tala i enlighet med Guds Ord. När vi gör det byggs vår tro, och det Ordet säger blir förlöst.
Många gånger frestas vi att tala negativt om våra situationer, och det kan verka som om vi talar sanning. Visst, det är ett slags sanning, men Guds Ords sanning är alltid högre.

Det kan verka mekaniskt att tala ut bibliska sanningar, men det sker saker i våra liv och omständigheter när vi talar rätt.

Tala ut om dig själv: ”Jag är vad Guds ord säger att jag är, jag har vad Guds ord säger att jag har, och jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra.”

Tala ut om dig själv utifrån Guds Ords sanning. Du kan t.ex. proklamera följande:

• Allt förmår jag i honom som ger mig kraft
• Jag är friköpt genom Jesu blod
• Jag är helad genom Jesu sår
• Jag är underbart skapad
• Jag vinner en överväldigande seger i alla mina omständigheter
• Inget vapen som smids mot mig ska ha någon lycka
• Jag har Guds kärlek inom mig
• Jag är en ny skapelse
• Jag har tillträde till Fadern
• Jag kan vara trygg och behöver inte frukta
• Jag har min position i Jesus på Faderns högra sida – högt över alla namn som kan nämnas
• Allt samverkar till det bästa för mig
• Jag har en framtid och ett hopp

I din bibel finner du många, många fler sanningar att tala ut över ditt liv.

Guds ord återvänder inte fåfängt

Jes 55:11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Vi sa i början av den här predikan att Guds Ord går ut från Guds mun. Ordet kan också återvända till honom. Det sker när vi talar ut Ordet. När vi gör det så lovar Gud att Ordet ska utföra det som det var utsänt för. Därför kan du ha en förväntan på Guds ingripande när du talar Guds Ord.

Uthålligheten visar sig i att vi håller fast vid Guds ord

Upp 14:12
I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus

Guds ord uppmanar oss på många ställen att vara uthålliga. Vi kan inte börja gå med Jesus och sedan stanna upp, utan vi behöver gå hela vägen. Därför behöver vi hålla fast vid både Guds Ord och tron på Jesus.

2015/06/23 - Posted by | predikan |

4 kommentarer »

 1. Hej kan du resten av sången ” Jag är vad Guds ord säger….. Med vänlig hälsning Lena

  Kommentar av Lena Johnsen | 2016/09/24

 2. Jag är vad Guds Ord säger att jag är
  Jag har vad Guds Ord säger att jag har
  och jag kan göra vad Guds Ord
  säger jag kan göra
  och alla Guds löften dom tillhör mig
  ja, dom tillhör mig

  Kommentar av kellporten | 2016/09/24

 3. Fantastisk uppbyggelse av vem jag är i Kristus Jesus.
  Där bibelställena återges och förstärker budskapet.
  Tack 😀

  Kommentar av Lena Philipson | 2017/02/22

 4. Tack Lena! Gud välsigne dig!

  Kommentar av kellporten | 2017/02/22


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: