Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Gud har gett dig andliga vapen

Gud har ställt andliga vapen till vårt förfogande, och det är viktigt att vi känner till dem och använder dem.

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Olika andliga vapen

I den här predikan ska vi titta på följande andliga vapen:

• Jesu blod
• Jesu namn
• Guds ord
• Vår bekännelse
• Förlåtelse
• Lovsång
• Sanning
• Fasta
• Bön
• Kärlek
• Frid

De andliga vapnen har makt om vi använder dem

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

De andliga vapnen har makt om vi strider med dem. De är inte till någon nytta om vi lägger ner dem.

De andliga vapnen har sin makt från Gud

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud

Det är Gud som ger vapnen makt. När vi använder dem förlöser vi Guds makt, och ingenting kan stå emot den makten.

Vi är involverade i ett andligt krig

Vi befinner oss i en kosmisk strid mellan Gud och djävulen, och även om vi, som har tagit emot Jesus i våra liv, befinner oss på segrarsidan så attackeras vi av fienden. Vi attackeras framför allt av tankar som fienden sänder emot oss, och som vi lätt kan uppfatta som våra egna. Syftet med de tankarna är att bryta ner vår tro och hindra vår vandring med Gud.

Rikta vapnen mot felaktiga tankar

Fiendens tankepilar ska inte plåga dig. De ska tas till fånga. Därför har du fått vapen.

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Jesu blod

Jesu blod är grunden för vår frihet. Utan det hade vi fortfarande varit fångar i mörkrets rike.

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord …

Jesu blod är beviset för din rätt till frihet

Hebr 9:11-12
11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,
12 gick han en gång för alla in i det allraheligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Jesus vann en evig återlösning genom sitt blod. Det blodet förvaras nu i himlen som ett bevis för vår rätt till frihet.

Åberopa Jesu blod som ett beskydd

2 Mos 12:21-23
21 Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: ”Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet!
22 Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen.
23 Ty HERREN skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er.

När Israels folk beströk dörrposterna med blodet från ett slaktat lamm så tilläts inte fördärvaren att komma in. Detta är en profetisk bild på att vi idag kan åberopa Jesu blod som ett beskydd.

Du kan åberopa Jesu blods beskydd över:

• dig själv
• din familj
• ditt hem
• dina ägodelar
• dina släktingar
• dina vänner
• ditt arbete
• din ort

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

Blodet har makt! Åberopa Jesu blod. Tillåt inte fienden och hans tankepilar att besegra dig.

Jesu namn

Fil 2:9-10
9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,

ALLA knän måste böja sig för namnet Jesus.

En bekant berättade om hur hon jobbade med utslagna kvinnor. En dag kom en av kvinnorna emot henne och väste: ”Jag ska döda dig”. I närheten stod en äldre kvinna, och hon stötte med sin käpp i golvet och sa: ”I Jesu namn!”. Genast tappade den anfallande kvinnan all kraft och sjönk ihop. Det uttalade namnet Jesus fick de onda krafterna på knä.

Jesu namn representerar allt han är

Vi agerar utifrån fullmakt. När vi åberopar Jesu namn så är det som om han själv var närvarande. Namnet representerar allt vad Jesus är och kan göra.

Apg 3:6
Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!”

Petrus var medveten om fullmakten i namnet Jesus, och den lame mannen fick kraft i sina ben.

De onda andarna måste lyda när vi använder namnet Jesus

Jesus har gett oss sitt namn så att vi ska kunna driva onda andar på flykten.

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

Luk 10:17
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

Det är makt i namnet Jesus. Tala ut det namnet mot allt som kommer emot dig!

Guds ord

Guds ord är ett svärd

Ef 6:17
Tag emot … Andens svärd som är Guds ord.

Guds ord är ett andligt svärd, men ett svärd som ligger undanlagt är inget hot mot fienden. Det måste svingas.

Guds ord är en slägga

Jer 23:29
Är inte mitt ord … likt en slägga som krossar klippan?

Guds ord är som en slägga. Med den släggan kan du krossa fiendens lögntankar. Många önskar att slippa jobbiga tankar, men bara önskan får inte bukt med dem. Du måste ta sanningen i Guds ord och använda den sanningen till att ”pulvrisera” de jobbiga tankarna.

Profetia är också Guds ord

1 Tim 1:18
Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen

Det profetiska ordet är ett vapen mot fienden. Tala ut vad Gud har sagt till dig när fienden försöker trycka ner dig!

Vår bekännelse

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord

Vi kan övervinna fienden och hans lögntankar genom att tala rätt. Tala ut Guds sanning om din situation, inte ”sanningen” om hur det känns!

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

Det är MAKT i din proklamation av sanningen.

Förlåtelse

Matt 6:14-15
14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.
15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

När vi förlåter förlöser vi en enorm aktivitet i den andliga världen.

• Bojor faller av oss själva
• Bojor faller av dem vi förlåter (men de har kvar sitt ansvar inför Gud)

Lovsång

2 Krön 20:22
Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån påAmmons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna.

Fientliga arméer hade kommit emot Juda, men när lovsångarna, som ställts upp framför den egna armén, började sjunga, så blev fienden besegrad. På samma sätt blir fienden slagen när vi sjunger lovsång. Låt oss ha tro för stora lovsångssamlingar där Guds kraft blir mäktigt förlöst.

Apg 16:25
Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud …

Paulus och Silas hade piskats och satts i fängelse. Man kunde tycka att de hellre borde klaga än sjunga lovsång, men det var vad de gjorde. Resultatet blev en mycket speciell jordbävning som lossade bojorna och öppnade dörrarna.
Sjung lovsång och förlös en himmelsk jordbävning så att dina bojor brister!

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

Glöm aldrig att det är makt i lovsången!

Sanning

Joh 8:31-32
31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,
32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Fienden kommer med lögn. Sanningen i Guds ord bryter lögnen och sätter oss fria.

Fasta

Jes 58:6
Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok.

Fastan är ett vapen som bryter fiendens ok över oss och andra.

Bön

Jak 5:16
… Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön

Har du tagit emot Jesus som din Frälsare? Då har du också fått hans rättfärdighet. Därför kan du tillämpa Jak 5:16 på dig själv. MYCKET MÄKTIG och VERKSAM är DIN bön.

Bön i tungor

Ef 6:18
Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. …

När Paulus skriver om vapenrustningen så nämner han också bön i Anden. Vi förlöser den helige Andes kraft när vi ber i tungor.

När du talar i tungor skapar du panik i fiendelägret och lögntankarna tappar greppet.

Kärlek

Rom 8:35, 37-39
35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?
37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,
39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Fienden kan inte skilja oss från Guds kärlek. Kan du för din inre syn se hur fienden försöker ställa sig emellan dig och Gud, men måste backa eftersom Guds kärlek flödar starkt mellan Gud i himlen och dig på jorden? Kan du se hur vågor av Guds kärlek slår hål på fiendens täcke av motstånd i himlarymderna?

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

Kan man strida med kärlek? Ja! Absolut! När du förlöser Guds kärlek mot en människa så är det en enorm kraft som går ut.

Frid

Ps 29:11
HERREN ger makt åt sitt folk, HERREN välsignar sitt folk med frid.

Det finns en makt i friden.

En kvinna berättade om hur en berusad man kom emot henne. Han var fylld av vrede. Kvinnan kände hur Guds armar omslöt henne och hon fylldes av en stor frid. Hon sa lugnt till mannen: ”Du kan inte göra mig något”. Då tappade mannen all kraft och han lunkade moloket iväg. Det finns kraft i friden.

Gal 5:22
Andens frukt … är … frid …

Den helige Andes frukt frid är inte beroende av omständigheter. Han kan ge dig frid i de värsta situationer. Ju mer du låter hans frid få råda inom dig, ju mer övervinnande blir du.

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt

Det är makt i den helige Andes frukt frid.

Trons betydelse

Vi har tittat på några av de andliga vapnen, och vi har konstaterat att Guds enorma makt kan förlösas genom dem, men en förutsättning är att vi tror.

1 Joh 5:4-5
4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vi behöver tro på Jesus, men också på kraften i de andliga vapen som han har ställt till vårt förfogande

Ta strid mot felaktiga tankar

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Vi ska ta tankar tillfånga, men vilka tankar ska vi strida emot? Fil 4:8 hjälper oss att skilja mellan rätt och fel tankar.

Fil 4:8
För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Allt som är sant, värdigt, rätt, rent, som är värt att älska och uppskatta, som kallas dygd och förtjänar beröm – allt sådant ska vi tänka på. Men, vi ska stå emot de tankar som inte är sådana.

Vi ska strida emot varje tanke …
• som inte är sann
• som inte är värdig
• som inte är rätt
• som inte är ren
• som inte är värd att älska
• som inte är värd att uppskatta
• som inte kan kallas dygd
• som inte förtjänar beröm

Använd dina andliga vapen och strid mot felaktiga tankar i sitt sinne.
Använd dina andliga vapen och strid mot felaktiga tankar hos andra människor (inte mot människorna själva).

Församlingen – en plats där de andliga vapnen används

Församlingen ska vara en plats där de andliga vapnen används så att …
• människor får komma ut i frihet
• Guds rådande manifesteras
• Guds rike utbreds

Tillhör du ett sammanhang där vapnen har lagts ner? Sök och koppla samman med en församling som använder dem!

2018/09/15 - Posted by | Återblicken, predikan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: