Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – del 105

Bibelvers:

Ps 38:20
Mina fiender lever och är mäktiga …

Kommentar:

Vi ger de onda andarna makt genom att inte använda vår auktoritet.

Jesus har fått all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18), men det innebär inte att den onda andevärlden inte kan ställa till skada. Så länge som vi, de troende, inte använder vår auktoritet och stoppar de onda andarna, så länge kommer de att fortsätta.

Det finns de som säger att vi ger djävulen och hans andar makt när vi talar om dem. Enligt dem som påstår detta är det det bästa att vi över huvud taget inte talar om vår fiende, utan i stället talar om Jesus. Visst ska vi tala om och med Jesus, det är viktigt för vårt kristna liv. Men att inte tala om fienden, det är det bara fienden själv som tjänar på. De onda andarna får inte makt genom att vi avslöjar dem, utan tvärtom blir det svårare för dem att agera. De vill helst arbeta osynligt. Därför är det oerhört viktigt att de blir avslöjade. Vi behöver alltså mer, inte mindre, undervisning om hur den onda andevärlden arbetar.

Problemet med onda andars ”makt” handlar alltså inte om att vi talar om dem. Vad det gäller är om vi använder vår auktoritet över dem eller inte.

 

2015/06/19 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – del 30

Bibelvers:

Ps 6:9-10
9. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty HERREN har hört min högljudda gråt.
10. HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön.

Kommentar:

Vik bort ifrån mig …

Den onda andevärlden ska befallas bort.

Du känner säkert till att Jesus frestades av djävulen i öknen i början av sin tjänst (Du kan läsa om händelsen bl.a. i Matt 4:1-11). Vid det tillfället använde djävulen bibelord för att fresta Jesus, och Jesus svarade med bibelord. Många har talat över den texten i sina predikningar, men det finns en detalj som sällan kommer fram. Det är den vi ska se på här.

Matt 4:10
Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Jesus sa: ”Gå bort, Satan!”. Han citerade alltså inte bara bibelord, utan han befallde också Satan att ge sig iväg. Vad fick det för effekt? Låt oss läsa vers 11:

Då lämnade djävulen honom …

Lägg märke till att djävulen inte lämnade när Jesus citerade bibelord i verserna 4 och 7.

Ska vi alltså inte citera bibelord? Jovisst ska vi det! Guds ord är ett mäktigt vapen. Men vi behöver inse att vi har en uppgift att befalla, dvs. att använda den auktoritet som blivit oss given.

Till sist ska vi bara lägga till att det finns en skillnad i hur vi befaller onda andar och hur vi befaller djävulen själv. Onda andar befaller vi bort och dessutom binder vi dem. Djävulen däremot ska bindas av en ängel inför tusenårsrikets början, så honom befaller vi bort utan att binda honom.

2014/09/29 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | , , , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – del 27

Bibelvers:

Ps 6:9-10
9. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty HERREN har hört min högljudda gråt.
10. HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön.

Kommentar:

Det finns något bakom dina problem.

Vi är så vana att se på våra problem på ett ytligt sätt. Har du t.ex. huvudvärk, så sträcker du dig troligen efter en smärtstillande tablett utan att tänka på att huvudvärken kan vara en attack. Eller när du börjar känna dig deprimerad, funderar du då på var depressionen kommer ifrån? De flesta gör inte det. Vårt sätt att tänka bygger väldigt sällan på en medvetenhet om den onda andevärlden. Vår blogg har bl.a. funktionen att hjälpa dig att tänka på ett nytt sätt. Det kallas paradigmskifte.

Vad är ett paradigmskifte? Det är när man först tänker på ett visst sätt och andra tankar bygger vidare på samma grundtanke, och man sedan byter grundtanke så att alla andra tankar också förändras. Ta t.ex. det här med onda andar. Innan vi blir medvetna om det andliga kriget tolkar vi allt utifrån vad vi ser eller hör. När grannen en dag uppträder irriterat så tänker du kanske att han har vaknat på fel sida. Du retar dig kanske lite på honom, och tycker han är en drummel. Men när du blir medveten om hur den onda andevärlden agerar, börjar du plötsligt tänka på ett nytt sätt. Grannen kan vara attackerad. ”Stackars honom, jag behöver be för honom!” Tänkesättet att det finns en ond andevärld fick dig att tänka och reagera annorlunda.

Vi behöver inse att det finns en verklighet bakom den verklighet som vi ser. Först då kan vi förstå vad som sker, och först då kan vi älska människorna som blir redskap för fienden. Först då kan vi på allvar ta itu med vår verkliga fiende, den onda andevärlden.

2014/09/19 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | , , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 377

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

I förra avsnittet tittade vi på hur det hebreiska ordet shabath, som i Ps 8:3 har översatts nedslå, har översatts på olika ställen i bibeln. Låt oss se på ytterligare några översättningar:

 • låta slippa se
 • skaffa bort
 • skaffa frihet

Andevärlden är för det mesta osynlig, men verkningarna av den kan vi se (även om vi ofta inte inser att det är den som är orsaken). Gud vill att människorna skall slippa se dessa onda verkningar i sina liv. Vi kan slippa se på olika sätt:

 • Vi kan blunda för problemet
 • Vi kan ta itu med andevärlden som orsakar problemet, och så få ett stopp på det

Guds plan är att vi ska skaffa frihet för oss själva och alla människor, genom att skaffa bort inte bara problemen utan framför allt demonerna bakom. Det sker genom att vi talar! Vi har ett oerhört ansvar, och vi får inte tiga!

Låt oss nu se på de återstående översättningarna av shabath:

 • förkasta
 • kasta bort
 • låta upphöra
 • ingen mer

Andevärlden vill få oss att känna oss förkastade, men Guds plan är att vi ska förkasta andevärlden, dvs. kasta bort demonerna från våra liv, att låta deras verksamhet upphöra. Hans plan är att ingen mer demon ska få plåga oss. Detta är andlig krigföring.

Låt oss till sist göra en sammanfattande parafrasering av Ps 8:3.

Gud har lagt sin makt på sina barns befallningar, på grund av det som tränger dem, för hans avsikt är att göra slut på fiendens förmåga att plåga dem

Det är dags för oss troende att gensvara på det uppdrag som Gud har gett oss, och börja befalla bort fienden.

2010/10/15 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 376

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

Texten säger att Gud har upprättat en makt av sina barns mun. Vi kämpar för att hålla huvudet över ytan när fienden attackerar, samtidigt som vi har auktoritet att skapa förändring NU. Guds tanke för oss är seger, och den gäller nu.

Gud har upprättat en makt av vår mun till att nedslå fienden. Det är skillnad på att hindra och att nedslå. Särskilt tydligt blir det när vi ser på grundtextens ord för nedslå.

Det hebreiska ordet shabath, som här översätts nedslå, betyder egentligen ”upphöra”. Det översätts i och för sig även ”hindra”, men andra bibelställen där ordet översatts annorlunda, ger en klar bild av vad det handlar om. Låt oss se på några betydelser:

 • avsätta
 • göra slut på
 • göra ände på

Att göra slut på fienden innebär visserligen att man hindrar honom, men det är ett mycket mer totalt agerande.
Att hindra fienden innebär inte nödvändigtvis att man gör slut på hans angrepp. Det talar mer om att stå emot honom, att försvara sig. Församlingen har hittills mest sysslat med att försvara sig. Många gånger har den inte ens gjort det! Det har berott på okunnighet, men också på ovilja att ha med andevärlden att göra.

Framför allt beror församlingens passivitet på att andevärlden sått in sina tankar ibland de troende. De tankarna går t.ex. ut på att segern redan är vunnen och att vi inte behöver bry oss om att strida, alternativt att det är för farligt att strida mot fienden. Men Guds plan, och hans uppdrag för oss, är att vi ska göra slut på fiendens attacker.

2010/10/11 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | | 1 kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 375

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

I föregående avsnitt började vi att titta på översättningar av det hebr. ordet tsarar, som översatts ovänner i Ps 8:3. Låt oss nu se på ännu fler översättningar av ordet:

 • uppväcka fiendskap
 • vara fiende
 • hysa ovänskap

Andevärlden arbetar för att skapa fiendskap:

a) mellan människor
b) mellan människor och Gud
c) till oss själva

Gud, som är kärleken, har bestämt att vi ska älska varandra, och oss själva, med Guds egen kärlek. Vi är också kallade att älska Gud tillbaka med hans egen kärlek.

Att älska människor betyder inte att vi ska göra oss till dörrmattor att trampas på. Vi ska älska människor, hata synden och attackera demonerna.

Här följer ytterligare översättningar av ordet tsarar:

 • angripa
 • förtrycka
 • vålla nöd
 • bereda ångest
 • binda fast
 • förbli instängd
 • sörja

Av ovanstående, och tidigare exempel, får vi en bild av den onda andevärldens verksamhet. Detta är en verklighet idag! Detta pågår just nu i människor över hela jorden. Det pågår i dig och mig. Det är mycket viktigt att vi inser att de onda andarna är en stor orsak till vårt livs begränsningar och till våra lidanden.

2010/10/08 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 374

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

Det hebreiska ordet för ”ovänner” är tsarar, och betyder tränga. Det översätts olika på olika ställen i bibeln, och vi kommer att studera dessa översättningar eftersom de beskriver fiendens aktivitet i människors liv.

Allra först ska vi se på grundbetydelsen, dvs. ”tränga”, av ordet tsarar.

Den onda andevärlden tränger människor. Det blir trångt att ta emot frälsning, och trångt att leva som kristen. Gud har tänkt frihet för sin skapelse, frihet att ta emot frälsning och frihet att leva och utvecklas som kristen.

Ordet tsarar översätts på vissa ställen med en liknande betydelse:

 • Linda in
 • Knyta in
 • Vara för smalt

Vi behöver inte söka länge för att finna människor som är insnärjda i synd och elände, människor som är knutna både i sig själva och i relationer, och människor vars väg har smalnat till oframkomlighet. Våra ”ovänner”, dvs. de onda andarna, arbetar på att vi ska drabbas av allt detta.

2010/10/04 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | | 2 kommentarer

Andlig krigföring i Psaltaren – 373

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

Vilka är våra fiender?

Människor är inte våra fiender, men de kan bete sig som sådana

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod …

Djävulen och hans andar är våra fiender

Ef 6:12
Ty vi strider … mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Ef 2:2
… härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

1 Petr 5:8
… er motståndare djävulen …

Ju mer och ju snabbare vi inser att det inte är den människa som vi ser som är vår fiende, utan den andevärld som vi inte ser, desto snabbare och bättre kan vi ta itu med t.ex. relationsproblem.

2010/10/01 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | , , , | 4 kommentarer

Andlig krigföring i Psaltaren – 372

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

Våra fiender eller Guds fiender?

Texten säger att Gud har upprättat en makt för sina ovänners skull. Vilka är då Guds ovänner? Djävulen och den onda andevärlden är definitivt hans ovänner. De hatar honom. Men varför angriper de då oss? För att förstå det måste vi inse vilka vi är.

1 Mos 1:26-27 säger att Gud skapade oss till sin avbild. Vi är Guds skapelser, älskade av honom. När djävulen och en tredjedel av änglarna gjorde uppror, kastades de ut från Guds himmel. De hade ingen chans mot Gud. Eftersom djävulen inte kan skada Gud direkt, angriper han Guds skapelse för att göra Gud illa.

En annan orsak till att vi blir attackerade av den onda andevärlden är att vi utgör ett hot mot dem. Sanningen är att de är rädda för oss! Gud har delegerat sin auktoritet till oss för att vi ska utföra hans vilja på jorden. Om inte de onda andarna lyckas stoppa oss, kommer Gud att använda oss till att fängsla dem. För de onda andarna är det alltså en fråga om frihet eller fångenskap.

När en troende får klart för sig vilken auktoritetsposition han har fått, är han naturligtvis ett större hot mot andevärlden, än den troende är som inte har någon kunskap, eller som väljer att inte utföra Guds vilja. Och ju större hot vi är, desto mer krig får vi. Utlämnade till oss själva låter detta skrämmande, men sanningen är att Gud beskyddar den som gör hans vilja. Vi är faktiskt i en farligare position om vi väljer att vara olydiga mot Gud, än om vi väljer lydnad och därmed hamnar i ett större krig.

2010/09/27 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | | 4 kommentarer

Andlig krigföring i Psaltaren – 371

Bibelvers:

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

Kommentar:

Kvalifikationer för att kunna användas av Gud i andlig krigföring är:

 • att du är frälst
 • att du har en mun
 • att du inser att det finns en fiende
 • att du använder munnen till att tala ut befallningar mot fienden
 • att du tror att Gud lägger sin makt på dina befallningar

Den onda andevärlden har gjort allt den kan för att få oss att tro att andlig krigföring är något komplicerat och avsett för några få experter. Men Guds ord säger att utdrivning av andar är ett tecken som skall åtfölja var och en som tror.

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.

Oavsett vilken kallelse Gud har gett oss, och oavsett vilken vision en församling än har, är det absolut nödvändigt att vi praktiserar andlig krigföring. Det är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna tjäna i vår kallelse, och för att församlingen ska kunna gå framåt i sin vision.

2010/09/24 Posted by | Andlig krigföring i Psaltaren | , | 2 kommentarer