Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Enkät ang. användning av bibelprogrammet e-sword

2010/07/31 Posted by | e-sword, Enkäter | Lämna en kommentar

Utvärdering av enkäten ang. undervisning om andlig krigföring i församlingarna

Vi ställde frågan: ”Hur ofta undervisas det om andlig krigföring i din församling?”

Vi fick inte in så många svar som vi hade önskat för att utvärderingen ska vara helt tillförlitlig, men den ger ändå en fingervisning.

Så här fördelade sig svaren:

  • Mycket ofta – 24%
  • Då och då – 24%
  • Ganska sällan – 29%
  • Aldrig – 24%

Att så många som 24% valde alternativet ”Mycket ofta” är glädjande, men beror till viss del på att även medlemmar ur vår egen församling svarade på enkäten.
Alternativet ”Ganska sällan” valdes av flest svarande, och det stämmer överens med en liknande enkät som vi genomförde 2008. Då fick det alternativet 100% av svaren.

Vi kan konstatera att det behövs mer undervisning om andlig krigföring. Vi befinner oss i en andlig strid vare sig vi vill det eller inte, och vi troende behöver bli mycket mer medvetna både om detta, och om vår auktoritetsposition.

2010/03/06 Posted by | Enkäter | 2 kommentarer