Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Vad är församlingen? (del 14)

Församlingen är Guds maktkanal på jorden (III)

Jesu löfte till församlingen

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Jesus har gett församlingen makt. När det talas om att trampa på ormar och skorpioner så är det onda andar som avses. Att trampa på en fiende var ett tecken på att fienden var helt besegrad.
Här anger Jesus vidden på den makt som församlingen har fått av honom. Församlingen ska kunna stå emot fiendens hela välde.

Gud har inte tänkt att någonting ska skada oss

Luk 10:19
…. Ingenting skall någonsin skada er.

Jesus säger att ingenting någonsin skall skada oss. Ja men då så, då kan vi slå oss till ro då. Nja, det finns ett villkor. Vi behöver fullt ut använda oss av den auktoritet som det talas om i början av versen:

Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde…

Om vi inte använder den makt (auktoritet) som vi har fått av Jesus, får det konsekvenser. Man skulle kunna säga att vi tillåter fienden att skada oss.

Ska församlingen verkligen hålla på med det där med andar? Jesus säger ju att vi inte ska glädja oss över att andarna lyder oss?

Luk 10:20 (1917)
Dock, glädjens icke över att andarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen

1917 års översättning av Luk 10:20 säger att vi inte ska glädja oss över att andarna lyder oss, men Folkbibelns översättning av samma vers säger något annat:

Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.

Enligt den senare översättningen säger Jesus inte att vi inte ska glädja oss över att andarna lyder oss, utan han säger att vi inte ska glädja oss SÅ MYCKET över det som över att våra namn är skrivna i himlen.
Att ta itu med andar är ett uppdrag som Jesus har gett oss, men frälsningen beror inte på detta, utan på det som vi skall glädja oss mest över, nämligen att våra namn är skrivna i himlen.

2009/04/09 Posted by | Vad är ...? | | Lämna en kommentar

Vad är församlingen? (del 13)

Församlingen är Guds maktkanal på jorden (II)

Guds församling ska kasta ut onda andar

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

De troende, dvs. församlingen, ska kasta ut onda andar.

Luk 10:17
De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

Det är de onda andarna som ska lyda församlingen, inte tvärtom.

Vi är kallade att binda fienden

Matt 16:19
Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

Jesus gav himmelrikets nycklar till Petrus, men han har också gett dem till församlingen. Med himmelrikets nycklar menas auktoritet, och den auktoriteten ska användas till att binda fienden och befria de fångna.

Men Jesus band väl inga demoner?

Många menar att vi bara ska göra samma saker som Jesus gjorde, och det är riktigt att Jesus inte band de onda andar som han kastade ut ur människorna. Men Jesus sa också att vi ska göra större gärningar än vad han gjorde (Joh 14:12).

2009/03/19 Posted by | Vad är ...? | | Lämna en kommentar

Vad är församlingen (del 12)

Församlingen är Guds maktkanal på jorden (I)

Församlingen, Kristi kropp på jorden, är avsedd att vara en kanal för Guds maktutövande på jorden, fram till tiden för uppryckandet.
Vi är ambassadörer för det rike vars konung har all makt i himlen och på jorden. Men vi är inte bara ambassadörer, utan också Guds armé vars uppgift är att rensa undan all fientlig verksamhet.

Vi ska i det här avsnittet, och några framöver, se på församlingens funktion av att förmedla Guds makt.

Jesus bygger sin församling, och han bygger den stark

Matt 16:18
Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Jesus bygger sin församling på klippan. Det innebär att han bygger den på den uppenbarelse från Gud som Petrus fick. Jesus bygger inte sin församling på påven, som vissa tror.

När Jesus bygger sin församling, så bygger han den stark. Han bygger inget svagt. Han säger redan från början att dödsrikets portar inte skall få makt över församlingen.

2008/11/15 Posted by | Vad är ...? | | 2 kommentarer

Vad är församlingen? (del 11)

Medlemskap i en lokal församling innebär ett andligt beskydd.

Måste man tillhöra en lokal församling?

”Måste jag tillhöra en lokal församling*, eller räcker det med att tillhöra den universella församlingen**?” Den frågan har många ställt sig. Vi ska inte gå in djupare i den frågan i det här avsnittet, utan vi ska stanna vid en viktig sanning som har med frågan att göra, nämligen att medlemskap*** i en lokal församling innebär ett andligt beskydd.

* Med ”lokal församling” menar vi här inte nödvändigtvis bara en församling på den ort där man bor, utan här handlar det om skillnaden mellan en enskild församling och den universella församlingen (som alla troende tillhör).
** För en förklaring av den universella församlingen se del 1.
*** Med medlemskap menar vi en hjärtats överlåtenhet till en lokal församling. Att man är inskriven i en medlemsmatrikel behöver inte nödvändigtvis innebära att man har ett hjärtats medlemskap.

Är man mer beskyddad om man tillhör en lokal församling än om man bara tillhör den universella församlingen?

Det finns de som anser att talet om att man mister ett andligt beskydd om man lämnar den lokala församlingen är ett sätt att hålla medlemmarna i fångenskap, och visst, allting kan användas på ett felaktigt sätt. Låt oss här se på vad bibeln har att säga oss, och vi ska först se på det tillfälle när en man blev utesluten ur församlingen i Korint.

Uteslutningen i Korint

1 Kor 5:1-5
1 Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.
2 Och ändå är ni uppblåsta. I stället borde ni ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets.
3 Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som vore jag närvarande,
4 i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman,
5 för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag.

Mannen hade gjort sig skyldig till sexuell synd, och Paulus uppmanar församlingen att utesluta honom. Av vers 5 förstår vi att Paulus ser uteslutningen som liktydigt med att Satan får större möjlighet att attackera.

Senare, i 2 Kor 2:6-8, säger Paulus att församlingen bör ta in mannen i gemenskapen igen.

2 Kor 2:6-8
6 Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta.
7 Nu bör ni i stället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg.
8 Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek.

Lägg märke till att mannen hela tiden tillhörde den universella församlingen. Han gick inte miste om frälsningen när han blev utesluten. Men, under tiden som han inte tillhörde den lokala församlingen var han, enligt Paulus åsikt, mer utsatt för fiendens angrepp.

Bibeln uppmanar oss att inte överge våra egna sammankomster

Hebr 10:25
Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana …

”Men jag går på möten, räcker inte det?”, kanske du säger. Lägg då märke till att det talas om EGNA sammankomster. Det finns olika tolkningar av ovanstående bibelvers, men vi väljer att tolka den som en uppmaning att delta i mötena i den egna församlingen. Att överge tillhörigheten av en lokal församling, innebär per automatik att mötena där inte längre blir ”egna”.

Vår ståndpunkt

Med ovanstående som utgångsläge hävdar vi att det finns ett andligt beskydd i att tillhöra en lokal församling, oavsett om den finns på bostadsorten eller inte, och att man förlorar det beskyddet om man väljer att stå utan församlingstillhörighet.

Kan man alltså inte lämna den församling man tillhör?

Att lämna en församling, för att gå in i en annan församling, innebär naturligtvis inte att man förlorar det andliga beskyddet. Vad vi har talat om här ovan handlar enbart om de fall där man lämnar sin församling, och väljer att inte gå in i någon annan.

2008/10/03 Posted by | Vad är ...? | | Lämna en kommentar

Vad är församlingen? (del 10)

Församlingen har ett ledarskap (IV)

Hur gör man om ledarskapet agerar fel?

Många har lämnat sin församling i besvikelse över sina ledares agerande. Det kan handla om något verkligt fel som har begåtts, men det kan lika gärna handla om att medlemmen inte har fått sin vilja igenom. Det senare, dvs. att man lämnar för att man inte får sin vilja igenom, ska vi inte behandla här, utan vi hänvisar i stället till avsnittet Vad är underordnande?

När det gäller fel som begås av församlingens ledare så är det viktigt att inse att det kan finnas demonisk aktivitet bakom. Vi behöver förstå att det är ett oerhört andligt krig på församlingens ledarskap. När den onda andevärlden lyckats påverka en ledare, så blir nästa steg att få medlemmarna att anklaga ledaren för att ha gjort fel. När det sedan byggs upp murar i församlingen, och man attackerar varandra, då klappar de onda andarna händerna.

Hur gör vi då om vi ser ledarskapet agera fel? Jo, vi behöver ta strid FÖR dem, inte emot dem. Vi behöver befalla de andar som angriper våra ledare att lämna dem. Samtidigt behöver vi vara på vår vakt så att vi inte blir använda av t.ex. andar av kritik och förakt. Dessa andar vill mycket gärna använda oss som vapen mot ledarna. Det går till så att andarna bjuder oss på kritik och förakt, och när vi börjar tala kritiskt och föraktfullt så förlöser vi ytterligare demonisk aktivitet över dem som vi talar om. Genom vårt tal kan vi alltså förvärra en situation som redan är svår nog. Men vi kan även, och ska, driva undan de andar som attackerar våra ledare.

Vad krävs för att vi ska ta strid för våra ledare? Det krävs att vi skiljer mellan en ledare och de andar som använder honom/henne. De onda andarna vill att vi ska lägga hela skulden på ledaren, för på så sätt kan andarna fortsätta och förstöra ännu mer. Först när vi inser att det finns en fiende som attackerar ledaren, och använder honom/henne som redskap, först då kan vi bli guds redskap till förändring.

För att ytterligare betona att vi inte ska låta fiendens agerande leda till anklagelse, vare sig mot ledare eller mot andra, så låt oss jämföra med en inbrottstjuv. Om tjuven bryter sig in i ditt hus genom att använda en kofot, inte blir du arg på kofoten då? Problemet är ju den som håller i kofoten. Vem ”håller” i din ledare, dvs. vilka krafter påverkar honom/henne? Och om det är fel krafter, tänker du då anklaga ledaren eller tänker du ta strid mot krafterna?

Till sist ska vi konstatera att den helige Ande i vissa fall kan leda en person att lämna sin församling pga. att ledarskapet har gått fel. Om man lämnar en församling så ska det alltså inte bero på de fel som man ser, utan på att man uppfattat den helige Andes vägledning.

2008/07/12 Posted by | Vad är ...? | , | Lämna en kommentar

Vad är församlingen? (del 9)

Församlingen har ett ledarskap (III)

Att ledarskapet fullgör sin funktion är totalt avgörande för att församlingen ska fungera

Mose var ledare när Israels folk vandrade från Egypten till Kanaan. På vägen blev de bl.a. attackerade av amalekiterna. Du kan läsa om detta i 2 Mos 17:8-13. Mose gav Josua uppdraget att ta folk med sig och strida mot amalekiterna, och samtidigt begav sig Mose, i sällskap med Aron och Hur, upp på en höjd.

2 Mos 17:10
Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden.

Det första vi ska lägga märke till är att Josua gjorde som hans ledare Mose sa. Han insåg alltså att han som ”andrepastor” skulle underordna sig pastor Mose.

2 Mos 17:11
Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget

Här ser vi betydelsen av att Mose som ledare fullgjorde sin uppgift. Josua och folket stred säkert lika tappert hela tiden, men det som avgjorde om de skulle ha framgång eller inte var om Mose höll upp sin hand eller inte. På samma sätt kan en församling inte fungera som den ska utan ledare som agerar enligt sin uppgift.

2 Mos 17:12
När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner.

Pastor Mose hade personer vid sin sida. Dessa kontrollerade honom inte, utan stöttade honom i hans uppgift. De kritiserade inte sin ledare för svaghet, utan de såg till att han kunde fullborda det han skulle göra.

2008/07/08 Posted by | Vad är ...? | , | Lämna en kommentar

Vad är församlingen? (del 8)

Församlingen har ett ledarskap (II)

Vilken är ledarskapets funktion?

Vi ska se på några av ledarskapets funktioner.

Ledarskapet ska vara redskap för att medlemmarna ska nå sin fulla potential

Ef 4:11-12
11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.
12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp

Det ord i grundtexten som har översatts ”bygga upp” i Ef 4:12, härstammar från ett ord som har översatts på lite olika sätt i NT. Vi ska se på några av dem:

• Upprätta
• Fullkomna
• Ställa till rätta
• Bereda
• Göra i ordning
• Bli fullärd
• Vara färdig
• Vara fullkomligt enade

Ovanstående ord ger en antydan om att ledarna har en funktion att hjälpa varje enskild medlem fram till fullheten av Guds plan för just honom/henne.

Ledarskapet ska vaka över medlemmarnas själar

Hebr 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er

Att vaka handlar inte om att söka fel. Det handlar om att uppfatta den helige Andes tilltal och hantera uppenbarelsen på rätt sätt. Det kan handla om att be för en människa, men det kan också handla om att tillrättavisa eller vägleda.

Ett rätt utövande av ledarskap innebär ett beskydd för den medlem som underordnar sig det. Den helige Ande kan vägleda en troende t.ex. genom ordet eller genom profetiska tilltal från en broder eller syster i Herren, men enligt bibeln använder han sig alltså även av ledarskapet.

Att vaka är inte detsamma som att kontrollera. En ledare har inte rätt att bestämma över en medlem, utan det är medlemmens sak att frivilligt underordna sig sin ledare (se avsnittet Vad är underordnande?).

Ledarskapet ska tillrättavisa

2 Tim 4:2
predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning

Tit 2:15
Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck …

Att få en tillrättavisning kan vara väldigt obehagligt, men om tillrättavisningen kommer från den helige Ande, och förmedlas av en kärleksfull ledare, blir den till välsignelse om den tas emot.

Det är ledarskapets uppgift att vid behov fatta det slutgiltiga beslutet

När det finns flera, motstridiga, önskemål och åsikter så är det ledarskapets uppgift, och ansvar, att fatta beslut. Naturligtvis måste ledaren/ledarna lyssna in medlemmarnas synpunkter, och bäst är om man då kommer fram till enighet, men om man inte kan enas så blir lösningen att ledarskapet beslutar och medlemmarna underordnar sig det beslutet.

 

2008/06/21 Posted by | Vad är ...? | , | Lämna en kommentar

Vad är församlingen (del 7)

Församlingen har ett ledarskap (I)

Guds tanke för varje lokal församling är att den ska ha ett ledarskap. Det finns de som ifrågasätter detta och vill ta bort ledarfunktionen, men det är inte bibliskt.

Bibeln är tydlig när det gäller att församlingen ska ha ledare

Vi ska se på några bibelställen, och de ord som vi har markerat med fetstil talar om ledarskap.

Apg 14:23
I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på

Lägg märke till att det insattes äldste, ledare, i VARJE församling.

Apg 20:17, 28
17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste
28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod

Den helige Ande hade satt dem som ledare över församlingen i Efesus.

Tit 1:5
När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar

Hebr 13:7
Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro

Hebr 13:24
Hälsa till alla era ledare och alla de heliga …

Jak 5:14
Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja

1 Petr 5:1-3
1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:
2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.
3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.

Inte någonstans i Nya Testamentet talas det om en församling utan ledarskap.

 

2008/06/20 Posted by | Vad är ...? | , , | Lämna en kommentar

Vad är församlingen (del 6)

Församlingen är mottagaren av tiondet

Tiondet, dvs. en tiondel av vår inkomst, skall föras till förrådshuset, dvs. församlingen.

Ge tionde eller lämna tionde?

För att vi skall kunna GE tionde krävs det att pengarna vi lämnar är våra. Men om pengarna tillhör Gud, då kan vi inte ge dem. Då LÄMNAR vi dem.

Mal 3:8
Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor

Om inte tiondepengarna tillhör Gud skulle vi inte kunna stjäla dem från honom eller hur?

Talas det om tionde i Nya Testamentet?

Vissa påstår att tionde tillhör det gamla förbundet, och att Nya Testamentet inte talar om det. Detta är inte sant. Jesus själv talade om tionde.

Matt 23:23
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

När Jesus talar om fariseernas tionde av mynta, dill och kummin så handlar det om att de är extremt noga med tiondet. Lägg nu märke till att Jesus inte säger att de ska strunta i detta. Han säger: ”Det ena borde ni göra …” och detta syftar tillbaka på tiondet.

Hur gör man om man inte känner frid över att lämna tiondet till sin församling?

Om du inte känner frid över att lämna tiondet till din församling, så är det första du behöver göra att pröva dig själv angående dina motiv. När du har gjort detta, och du fortfarande inte har sanktion över att lämna pengarna till församlingen, fråga då den helige Ande om han vill att du ska tillhöra den församlingen eller om han vill leda dig in i en annan församling. Skulle du inte känna förtroende för någon församling på orten, och du har prövat ditt hjärta så att det inte är din attityd det är fel på, då finns alltid möjligheten att tillhöra en församling på distans. Detta är ingen bra lösning, men den är bättre än att inte tillhöra en församling alls.

Tiondet ska alltså lämnas oavsett vilken församling man tillhör, och oavsett om man över huvud taget tillhör någon församling eller inte, eftersom det är Guds pengar och hans ordningar det handlar om.

Men kan jag inte skänka pengar till bra ändamål istället?

Tiondet handlar om Guds pengar, och han har bestämt att de ska lämnas till förrådshuset, församlingen. När det är gjort kan man ge gåvor som man tycker, eller snarare förhoppningsvis som den helige Ande leder. Men sådana gåvor kan alltså aldrig ersätta tiondelämnandet till församlingen.

Vad händer om man låter bli att lämna tionde?

Vi har redan konstaterat att Gud ser det som en stöld från honom, om vi inte lämnar tionde (Mal 3:8).
För det andra förlöser underlåtenhet att lämna tionde förbannelse, dvs. demonisk verksamhet mot oss.

Mal 3:9
Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig

Observera att det inte är giriga församlingsledare som hotar med förbannelse, utan Gud själv.

Vill Gud att vi ska vara förbannade?

Gud vill inte att vi ska drabbas av förbannelse, utan han konstaterar bara vad som kommer att hända om vi inte underordnar oss hans ordning vad det gäller tiondet.

Gud vill välsigna oss. Vår lydnad ang. tiondet förlöser hans välsignelse.

Mal 3:10
För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått

 

2008/06/06 Posted by | Vad är ...? | | 8 kommentarer

Vad är församlingen (del 5)

Församlingen är sanningens stödjepelare

1Tim 3:15 (1917)
Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

En stödjepelare bär upp något

Betecknande för en stödjepelare är att den är fast och stabil. Stödjepelaren ger stabilitet åt en byggnad eller vad det nu är den är byggd för. Om den tas bort riskerar allt som den bär upp att rasa. På samma sätt är församlingen tänkt att vara ett stöd för sanningen.

Vad är sanning?

Sanning är ett vitt begrepp, och vi behöver definiera vad vi menar med det ordet, innan vi går vidare.

När det ibland känns som om allt är hopplöst, så är det sant att vi känner det så. Samtidigt är det också sant att det aldrig kan bli riktigt hopplöst för den som har tagit emot Jesus i sitt liv. Dessa två sanningar, sanningen om hur det känns och sanningen utifrån Guds ord, går på tvärs med varandra, men kan ändå finnas sida vid sida så länge vi inte agerar på någon av dem. När vi väljer hur vi ska agera, då har vi valt att lyfta upp den ena sanningen över den andra. Om vi t.ex. blir apatiska för att allt känns så hopplöst, då har vi satt ”hopplöshetssanningen” över Guds ords sanning.

Vi kan alltså konstatera att det finns olika slags sanningar, att dessa kan existera sida vid sida, och att den sanning som vi låter vara överst styr vårt handlande.

Församlingen som stödjepelare för Guds ords sanning

Det är naturligtvis Guds ords sanning som församlingen är en stödjepelare för. Gud har tänkt att vi ska stå där, fasta och stabila, och inte låta oss rubbas från Guds ord.

Behovet av stödjepelare för sanningen

Världen, och dess system befinner sig i uppror mot Guds sanningar, och därför försöker man göra om dessa sanningar eller ogiltigförklara dem. Detta skapar ett tryck på församlingen, och världens målsättning är att församlingen ska anpassa sig till deras måttstock.

Det finns ett skriande behov av Guds sanningar ute bland människorna, även om de inte förstår det.

Jes 59:14-15
14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget,
det som är rätt kan inte komma fram.

15 Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.

Om församlingen kompromissar med sanningen så är det ett oerhört svek mot Gud, och det får katastrofala följder för vårt land.

 

2008/06/04 Posted by | Vad är ...? | , , | Lämna en kommentar