Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Frid i allt

Vad är frid?

Låt oss börja med att konstatera att frid inte detsamma som frihet från lidande. Vi kan ha Guds frid oavsett omständigheter.

Joh 16:33
Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.”

Hebreiskans ”shalom” översätts ofta frid, t.ex. i Jer 29:11.

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

”Fridens (tankar) är just ordet shalom.

Shalom kan också översätt:

• Ett helt el. oskadat tillstånd
• Hälsa
• Fred
• Säkerhet
• Trygghet
• Ordning

Ett helt el. oskadat tillstånd

Vi kan bli skadade, fysiskt och psykiskt, men Guds plan är att upprätta oss. Läs mer

2018/03/20 Posted by | predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Människors bedömningar stämmer inte alltid.

– Thomas Edisons lärare sa att han var för dum för att lära sig någonting. Det var han som uppfann glödlampan.

– Albert Einstein talade inte förrän han var 4 år. Hans föräldrar tyckte han var onormal, och en lärare beskrev honom som mentalt slö. Hur många klarar av att förstå denna matematikers kända relativitetsteori?

– Henry Ford kunde inte läsa eller skriva. Han misslyckades i affärer och blev utfattig fem gånger innan han fick framgång. Han blev miljardär.

– F. W. Woolworth tilläts inte betjäna kunderna i affären där han jobbade. Chefen sa att han inte hade tillräckligt mycket vett. Woolworth’s blev en av de största affärskedjorna i världen.

– Walt Disney fick sparken av en tidningsredaktör eftersom han saknade fantasi och inte hade några bra idéer!

– Beethovens lärare kallade honom “hopplös som kompositör.”

2018/03/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 22

Bibelvers:

Ord 3:7
Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

Kommentar:

I den här bibelversen finner vi tre viktiga sanningar som vi behöver ha med oss i striden.

”Håll dig inte själv för vis”

Det är först när vi tar emot Jesus i våra liv, och låter den helige Ande vägleda oss, som vi blir verkligt visa. Att lita på sin egen bedömning är inte tillräckligt, vare sig det handlar om andlig krigföring eller något annat. Guds ord säger att vi ska förtrösta fullständigt på Herren.

Ords 3:5
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Fienden kommer med ”förståndiga” argument, och därför blir vi lurade om vi bedömer argumenten utifrån vårt förnuft. Då gäller det att vara förankrad i Guds ord, och att lyssna till Andens stilla röst.

”frukta HERREN”

Vi behöver ha en helig respekt för Herren. Att ta vad han säger med en klackspark, och välja och vraka mellan vad som passar oss och inte i Guds ord, leder garanterat till nederlag i den andliga striden. Nederlaget kanske inte sker omedelbart, men det kommer. Det är alltså mycket noga att vi inte bara ser på Jesus som den kärleksfulle herden, utan också som den helige.

”fly det onda”

Vi kan inte leka med synden, och det är farligt att gå nära gränsen till världens synder. Bättre fly än falla. Däremot ska vi inte fly för fienden. Guds ord säger att vi ska göra motstånd, och tvinga fienden att fly.

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

1 Petr 5:9
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron …

2018/03/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det finns en sång som börjar så här: ”Herren söker ett folk, som är rustat för striden. Som är redo att gå, och tjäna honom i den yttersta tiden” Är du redo att gå? Är du rustad för striden?

2018/03/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd (Ords 3:5).

Ta med Gud och hans vilja i allt vad du företar dig. Det räcker inte att du räknar ut smarta lösningar. Du behöver fråga Gud. Han vet bäst.

2018/03/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud talar till dig genom sitt Ord

Bibeln är Guds eget ord

1 Tess 2:13
Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror.

Bibeln är Guds ord – uttalat av Gud

Jes 55:11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Bibelns budskap talades först ut av Gud. Det var där det började. Sedan förmedlades det med hjälp av den helige Ande till människor.

2 Petr 1:20-21
20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.
21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Till att börja med förmedlades budskapet muntligt genom människor, för att först senare skrivas ner och samlas till den bok som vi kallar bibeln.

Jesus och Ordet är ett

Joh 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Bibeln kallar Jesus för Ordet. Inser du att när du läser bibeln så är det som att ha Jesus närvarande? Läs mer

2018/03/17 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud har gett oss vårt förstånd för att vi ska använda det, men om förståndet säger en sak, och Guds ord säger en annan sak, ska vi välja att lyda Gud (Ords 3:5-6).

2018/03/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 21

Bibelvers:

Ords 3:6
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.

Kommentar:

Räkna med honom …

Vad innebär det att räkna med Jesus? Naturligtvis kan det innebära att räkna med att han ser oss, hör oss, och griper in till vår hjälp. Men det kan också innebära att vi förlitar oss på hans kraft, när vi befaller fienden att backa undan från oss själva och från människor i vår närhet.

Räkna med honom på alla dina vägar …

Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut (Matt 28:20). Han är med oss hela tiden, och i alla omständigheter. Vi kanske inte märker det, men det är så i alla fall.

När Sadrak, Mesak och Abednego kastades i den brinnande ugnen kunde Gud mycket lätt ha släckt den. I stället gick Jesus med dem i elden, och de kom ut ur prövningen helskinnade. På samma sätt gör han med oss. Han låter oss inte slippa motgångar, men han går med och ser till att vi kommer igenom dem.

så skall han göra dina stigar jämna

Jesus gör våra stigar jämna, men vi behöver förstå hur han gör det. Han ger oss auktoritet till att befalla bort hindren. Det finns ingen så svår omständighet så att inte vår auktoritet kan driva fienden på flykten.

Rom 8:37
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Vi vinner en överväldigande seger, tack vare Jesu seger.

2018/03/16 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Kom till denna trygga plats, ni alla fångar, för det finns fortfarande hopp för er! … (Sak 9:12; Levande Bibeln).

Den levande Gudens församling, den stridande församlingen, blir en trygg plats, en befrielseplats, för människor som sitter fångna i allsköns elände. Det finns fortfarande hopp för dessa människor när den onda andevärlden tvingas backa undan från dem. Låt oss ta den andliga striden för dem!

2018/03/15 Posted by | Dagens tanke | 2 kommentarer

Den troendes auktoritet – del 3.

Djävulen fick auktoritet över jorden

När djävulen, vars enda syfte är att stjäla, slakta och döda (Joh 10:10), tog över auktoriteten, var det inget mindre än en katastrof. Guds goda plan ersattes av djävulens onda plan.

Vet vi säkert att djävulen fick auktoriteten på jorden?

Att djävulen fick auktoriteten på jorden ser vi bl.a. av berättelsen om när djävulen frestade Jesus.

Luk 4:5-6
5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen
6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill.

Det ord i grundtexten, som har översatts ”makt” i Luk 4:6, är exousía som betyder auktoritet, myndighet.

Varför stoppade inte Gud djävulen från att ta auktoriteten?

Gud kunde inte gripa in och hindra djävulen från att ta över auktoriteten. Gud hade ju gett den till Adam och Eva, och dem hade han skapat med en fri vilja. Hade Gud gripit in och stoppat djävulen, så hade han förgripit sig på deras rätt att välja.

Vilka konsekvenser fick det att djävulen fick auktoritet på jorden?

Vi sa nyss att det var en katastrof att djävulen tog över auktoriteten. I och med att djävulen började råda kom allt ont in i världen. Sjukdom, död, våld, skilsmässor, övergrepp, missbruk och krig är bara några få exempel på allt det hemska som djävulen introducerade. Ingenting av allt detta fanns från början. Då var allt bara gott.

1 Mos 1:31
Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Fundera över:

• Håller du med om att Gud inte kunde gripa in och stoppa djävulen från att ta över rådandet?

2018/03/15 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar